Ledig stilling som frivillighetskoordinator i Olsvik menighet, 35 % fast
Ledig stilling som frivillighetskoordinator i Olsvik menighet, 35 % fast

Publisert 18. januar 2018 av Liv Bente Nilsen

Det er ledig 35 % fast stilling som frivillighetskoordinator i Olsvik menighet.

Bergen kirkelige Fellesråd (BKF) er arbeidsgiver for 160 ansatte i fellesrådet og i Den norske kirkes 25 menigheter i Bergen. Kirkevergen er daglig leder. BKF ivaretar administrative og økonomiske oppgaver for menighetene og har ansvar for drift, vedlikehold og utvikling av kirkebyggene og gravplassene i Bergen. Vår visjon er «BKF- speiler Guds himmel i jordnært liv». Vi vil være en åpen, frimodig og troverdig organisasjon som legger til rette for en relevant kirke for byens folk. En kirke som skaper gode lokalsamfunn preget av nærhet, omsorg, identitet og kultur, i alle livets faser.

 

STILLING MED SAKSNR  18/13

 

Det er ledig 35 % fast stilling som frivillighetskoordinator i Olsvik menighet.

Olsvik menighet er en svært aktiv menighet med mange aktiviteter tilpasset ulike aldersgrupper. I tillegg til mange varierte og spennende gudstjenester er det: Åpen barnehage, babysang, småbarnssang, Minising, barnekoret Shine, Tweenies, TenSing, KFUK-speidere, formiddagstreff for eldre, bibelgrupper, temakvelder/Alphakurs, trosopplæringstiltak som lysvåken, tårnagent-helg, årlig kunst og kulturuke samt mange konserter og mange andre arrangementer. For at Olsvik menighet skal kunne ha et så mangfoldig arbeid trengs det mange frivillige.
Olsvik menighet har også mange tilsatte som administrasjonsleder, sokneprest, kapellan, to kateketer, kantor, diakon og kirketjener samt stabsfellesskapet og samarbeid med tilsatte i åpen barnehage.
Hensikten med stillingen som frivillighetskoordinator er å ha en person som har et særlig fokus på å inspirere og ivareta de frivillige.

For informasjon om vår stab, menighet og aktivitet se vår nettside http://www.olsvik-kirke.no/

Tilsettingen skjer i Bergen kirkelige fellesråd, med administrasjonsleder i Olsvik menighet som nærmeste overordnet.

Hovedarbeidsoppgaver
•           Drifte menighetens frivillighetsregister i egnet database
•           Bidra til at menigheten får en helhetlig plan/rutine for arbeidet med frivillige
•           Rekruttere frivillige medarbeidere/ledere, i samarbeid med menighetsråd og stab og lage
             rutiner for rekruttering og oppfølging av frivillige
•           Legge til rette for opplæring av frivillige
•           Holde løpende kontakt med enheter og frivillige
•           Ansvar for medarbeidersamlinger i samarbeid med øvrig stab og menighetsråd

Ønskede kvalifikasjoner
•           Gode ferdigheter i relasjons- og nettverksarbeid
•           Administrative egenskaper med evne til å utføre arbeidet på en selvstendig, effektiv og
            systematisk måte
•           Gode samarbeidsevner
•           Erfaring og kompetanse innen feltet frivillighet eller koordinering av menneskelig ressurs
•           God evne til muntlig og skriftlig kommunikasjon
•           Erfaring fra arbeid med sosiale medier

Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet.

Kvelds- og helgearbeid må påregnes.

Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse jfr. Kirkeloven § 29.
Søker må være medlem av Den norske kirke.
Det kan bli spørsmål om samlivsform jfr. AML § 13.4

Lønn- og arbeidsvilkår reguleres av tariffområdet knyttet til Kirkens arbeidsgiverorganisasjon (www.ka.no) og Bergen kirkelige fellesråds Personal- og arbeidsreglement.

Bergen kirkelige fellesråd kan tilby:
•           Variert arbeid i positivt miljø
•           Tilsetting på vanlige vilkår
•           God pensjonsordning, ulykkes- og gruppelivsforsikring
•           Bedriftshelsetjeneste
•           Tiltredelse: 01.04.18, eller etter avtale


Søknad sendes via vårt digitale søknadssenter: https://www.e-skjema.no/bkf

Sak nr. 18/13.
Søknader som ikke kommer via vårt søknadssenter, kommer ikke i betraktning.

Kopi av vitnemål og attester tas med på evt. intervju.

Dersom søker selv ber om det, kan opplysninger om søker unntas offentlig søkerliste etter offentlighetsloven § 25. Dette bør i så fall begrunnes, slik at Bergen kirkelige fellesråd kan vurdere meroffentlighet etter offentlighetsloven § 11. Dersom Bergen kirkelige fellesråd mener begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet slik at det gis mulighet for å trekke søknaden før endelig søkerliste fullføres.

For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt personalsjef Berit Bakke, tlf. 99604561, epost: bb957@kirken.no , administrasjonsleder Bjarne Andersen tlf. 40064327 eller ved å gå inn på http://www.bergen.kirken.no 
 

SØKNADSFRIST: 04.02.2018